Vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugos Vaikų dienos centre „Parama“

Vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2018 m. birželio 28 d. sprendimu Nr. T-225 patvirtintais „Kelmės rajono socialinių paslaugų centro nuostatais“ ir Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio Vaikų dienos centro „Parama“ nuostatų patvirtinimo“ Kelmės rajono socialinių paslaugų centro struktūrinis padalinys Vaikų dienos centras „Parama“ teikia vaikų dienos socialinės priežiūros paslaugas.

Vaikų dienos centre „Parama“ dirba socialinis darbuotojas darbui su jaunimu, kuris teikia dienos socialinės priežiūros ir ugdymo paslaugas vaikui ir jo šeimos nariams, gina vaiko teises, padeda vaikui adaptuotis šeimoje bei visuomenėje.

Vaikų dienos centre „Parama“ kasdien teikiamos paslaugos ir vykdomos veiklos:

  • Pamokų ruoša (Specialiosios pedagoginės pagalbos grupė (vyksta tik projekto vykdymo metu));
  • Moksleivių užimtumas (įvairūs būreliai ir užsiėmimai) po pamokų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
  • Socialinių įgūdžių ugdymas;
  • Psichologinės individualios ir grupinės konsultacijos vaikams ir tėvams (vyksta tik projekto vykdymo metu);
  • Vasaros stovykla vaikams ir jaunuoliams iš nepasiturinčių ir socialinę riziką patiriančių šeimų (vyksta tik projekto vykdymo metu);
  • Įvairios išvykos, ekskursijos (vyksta tik projekto vykdymo metu);
  • Teminiai pokalbiai – diskusijos tėvams ir vaikams aktualiais klausimais;
  • Maitinimas (pavakariai) kiekvieną darbo dieną vaikams/jaunuoliams dalyvaujantiems mūsų veikloje (vyksta tik projekto vykdymo metu);
  • Renginiai didžiosioms kalendorinėms šventėms paminėti.

Vaikai į dienos centrą priimami pagal Valstybės vaiko apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Šiaulių apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus Kelmės rajone rekomendacijas; pagal mokyklų vadovų rekomendacijas; pagal Kelmės rajono savivaldybės administracijos Tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriaus ir komisijų rekomendacijas; pagal tėvų raštiškus prašymus. Vadovaujantis Kelmės rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 24 d. įsakymu Nr. V-290 „Dėl Kelmės rajono socialinių paslaugų centro struktūrinio padalinio Vaikų dienos centro „Parama“ nuostatų patvirtinimo“, vaikų dienos centrą lankyti gali vaikai iš socialinę riziką patiriančių, nepasiturinčių šeimų ir kiti vaikai, nuo 7 iki 18 metų amžiaus.

Dienos socialinės priežiūros paslaugos ir vykdomų projektų metu teikiamos paslaugos vaikams, lankantiems vaikų dienos centrą „Parama“ nemokamos.

Informacija ir dokumentai, kuriuos turi pateikti asmuo 1. Prašymas lankyti vaikų dienos centrą „Parama“
2. Sutikimas (3 forma pridedama)
3. Vaiko kortelė (2 forma pridedama)