Transporto paslaugos organizavimas

Paslaugos rūšis:

 • transporto paslaugos organizavimas

Paslaugų gavėjai:

 • asmenys, kuriems nustatytas specialusis transporto išlaidų kompensavimo poreikis;
 • neįgalūs asmenys, kurie dėl ligos ar senatvės turi judėjimo problemų ir dėl to negali naudotis
 • visuomeniniu ar individualiu transportu:
 • neįgalūs vaikai, turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kurie yra pripažinti nedarbingais (nustatyta 0-25 proc. darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kurie yra pripažinti iš dalies darbingais (30-55 procentai darbingumo) ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kuriems nustatytas didelių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • asmenys, kuriems nustatytas vidutinių specialiųjų poreikių lygis ir turintys judėjimo funkcijų sutrikimų;
 • Centro paslaugų gavėjai šeimos (asmenys) kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba, senyvo amžiaus ir neįgalūs asmenys
 • asmenys, kuriuos reikia parvežti į namus darbo valandomis iš VšĮ Kelmės ligoninės Priėmimo ir skubios pagalbos skyriaus (kai nėra guldomi į ligoninę), pagal gydytojų pranešimą ar asmens prašymą;
 • Kiti asmenys – Kelmės rajono savivaldybės administracijos ar Centro direktoriaus sprendimu.

Transporto paslaugos skyrimo tvarka

Transporto paslaugos gali būti teikiamos vykti į (iš):

 • gydymo, reabilitacijos ir slaugos įstaigas;
 • gydytojų konsultacinę komisiją (GKK);
 • Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos teritorinius skyrius (NDNT);
 • stacionarias socialinės globos ir slaugos įstaigas;
 • Techninės pagalbos priemonių parvežimui, pristatymui neįgaliesiems bei pasiėmimui iš jų;
 • ugdymo ir mokymo centrus;
 • priklausomybės ligų centrus antialkoholinei terapijai.
 • rajono institucijas (šeimas kurioms teikiamos socialinės įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugos, ir/ar taikoma atvejo vadyba).

Dokumentai, reikalingi pateikti dėl transporto paslaugų gavimo:

 • Asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas, pageidaujantis gauti transporto paslaugas, ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas pateikia Centrui Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija), ir pateikia šiuos dokumentus:
 • asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (pasą, asmens tapatybės kortelę ar leidimą nuolat ar laikinai gyventi Lietuvoje);
 • gyvenamosios vietos deklaravimo pažymą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą, jeigu šių duomenų nėra Lietuvos Respublikos gyventojų registre;
 • neįgaliojo arba pensininko pažymėjimą;
 • darbingumo lygio nustatymo/ specialiojo nuolatinės priežiūros (pagalbos) poreikio nustatymo/ specialiojo nuolatinės slaugos poreikio nustatymo pažymos kopiją;
 • dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.);
 • pažymą (- as) apie asmens (šeimos) pajamas už tris praėjusius mėnesius iki kreipimosi mėnesio;
 • kiti dokumentai, įrodantys transporto paslaugos skyrimo būtinumą.
 • Centro paslaugų gavėjai nurodyti vykstantys Kelmės rajone, pateikia Prašymą – paraišką socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, dokumentą, įrodantį vykimo reikalingumą (siuntimą forma 027/a ar kt.) ar Sprendimą dėl socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) skyrimo.

Mokėjimas už suteiktas transporto paslaugas

 • Transporto paslaugos teikiamos nemokamai:
 • Asmenims, jeigu vykstama į gydymo (iš gydymo), globos, slaugos įstaigas, rajono institucijas (PSC, pedagoginę – psichologinę tarnybą, seniūnijas) Kelmės rajono ribose, pagal pateiktą prašymą, nurodant vykimo priežastį.
 • asmenims teisės aktų nustatyta tvarka gaunantiems socialinę pašalpą,  išimtinais atvejais Centro direktoriaus sprendimu, atsižvelgiant į surašytą socialinio darbuotojo buities tyrimo aktą.
 • Asmens (šeimos) finansines galimybes mokėti už transporto paslaugas įvertinamos vadovaujantis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 21 d. sprendimu Nr. T-72 (E) „Dėl mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
 • Transporto paslaugos gavėjai, kurių pajamos (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) didesnės už valstybės remiamų pajamų dvigubą dydį moka paslaugos kainą, nustatytą ir patvirtintą Kelmės rajono savivaldybės tarybos sprendimu. Atskaičius nustatytą asmens (šeimos) mokėjimo už transporto organizavimo paslaugas dalį, asmens (vidutinės šeimos pajamos, tenkančios vienam šeimos nariui) mėnesio pajamos negali likti mažesnės už valstybės remiamų dvigubą dydį.
 • Transporto paslaugos gavėjams apmokėjimas skaičiuojamas pagal transporto priemonės spidometro rodmenis nuo Centro iki jo išlaipinimo vietos, skaičiuojant nuvykimą ir grįžimą nepriklausomai nuo to ar asmuo nuvyksta ir parvyksta, ar tik nuvyksta, ar tik parvyksta.
 • Transporto paslaugos kaina – 0,32 Eur  už vieną kilometrą. Asmenys moka už suteiktas  transporto paslaugas:

Mokėjimo dydis pagal 1 kilometro tarifą

                                         Vidutinės pajamos

2-3VRP

3-4 VRP

4 VRP ir daugiau

15 procentų

0,05 Eur

 

 

25 procentai

 

0,08 Eur

 

50 procentų

 

 

0,16 Eur

Asmeniui sutikus mokėti visą transporto paslaugos kainą, pažymos apie pajamas pateikti nereikia.

Prašymas – paraiška socialinėms paslaugoms gauti (forma SP-8), patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2005-06-27 įsakymu Nr. A1-183 (Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. kovo 29 d. įsakymo Nr. A1-157 redakcija)

Specialiojo transporto paslaugų organizavimo Kelmės rajono savivaldybėje tvarkos aprašas

Sistema: WordPress | Tema: Baskerville 2 | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑