Naujienos

 • Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis

  Vadovaujantis Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. gruodžio 12 d. įsakymo Nr. A1-715 „Dėl Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modeliui įgyvendinti, rengimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Kelmės rajone yra įgyvendinamas Užimtumo didinimo programos, skirtos užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų nedirbantiems ir socialinę paramą gaunantiems asmenims modelis (toliau – Modelis).

  Modeliu siekiama:

  • palengvinti ilgą laiką nedirbusių asmenų perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo
   darbo rinkoje;
  • suderinti užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų bei piniginės socialinės
   paramos teikimą, integruojant ilgą laiką nedirbusius asmenis į darbo rinką.

  Pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką siunčiamas asmuo turi būti ilgą laiką nedirbęs (12 mėnesių ir daugiau), gauti piniginę socialinę paramą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems asmenims įstatymą ir priklausyti bent vienai iš išvardintų grupių:

  1. rūpintiniai, kuriems iki pilnametystės buvo nustatyta rūpyba, kol jiems sukaks 25 metai;
  2. nėščios moterys, vaiko motina (įmotė) arba tėvas (įtėvis), vaiko globėjas, rūpintojas ir asmenys, faktiškai auginantys vaiką (įvaikį) iki 8 metų arba neįgalų vaiką (įvaikį) iki 18 metų (iki 2005 m. liepos 1 d. pripažintą vaiku invalidu), ir asmenys, prižiūrintys neįgalius šeimos narius, kuriems Neįgalumo ir darbingumo nustatymo tarnybos sprendimu nustatyta nuolatinė slauga ar priežiūra;
  3. grįžę iš laisvės atėmimo vietų, kai laisvės atėmimo laikotarpis buvo ilgesnis kaip 6 mėnesiai, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo grįžimo iš laisvės atėmimo vietų;
  4. priklausomi nuo narkotinių, psichotropinių ir kitų psichiką veikiančių medžiagų, baigę psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
  5.prekybos žmonėmis aukos, baigusios psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programas, jeigu jos kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip per 6 mėnesius nuo psichologinės socialinės ir (ar) profesinės reabilitacijos programos baigimo;
  6. grįžę į Lietuvą nuolat gyventi politiniai kaliniai ir tremtiniai bei jų šeimos nariai (sutuoktinis, vaikai (įvaikiai) iki 18 metų), jeigu jie kreipiasi į Užimtumo tarnybą ne vėliau kaip 7. per 6 mėnesius nuo grįžimo į Lietuvą nuolat gyventi dienos;
  8. turintys pabėgėlio statusą ar kuriems yra suteikta papildoma ar laikinoji apsauga;
  asmenys, patiriantys socialinę riziką;
  9. vyresni kaip 40 metų.

  Atlikus pirminį asmens vertinimą, siuntimus pas nedirbančių asmenų atvejo vadybininką išrašo Kelmės rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausieji specialistai išmokoms, seniūnijų specialistai socialiniam darbui, specialistai ir seniūnijų Socialinės paramos klausimams spręsti komisijos.

  Vadovaujantis rekomendacijomis, kurioms pritarta Trišalės tarybos prie Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2020 m. birželio 3 d. nuotolinio posėdžio protokolu Nr. Tk-3, vykdant Modelio dalyvių atranką, prioritetas teikiamas ilgalaikiams, vyresnio amžiaus ir nekvalifikuotiems bedarbiams.

  Su asmeniu dirba nedirbančių asmenų atvejo vadybininkas ir atvejo komandos seniūnijose, kurios sprendžia dėl asmens pasiruošimo darbo rinkai, teikia pasiūlymus dėl užimtumo skatinimo ir motyvavimo paslaugų.

  Numatomos teikti tokios paslaugos, palengvinančios asmens perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje: individualios ir grupinės psichologo konsultacijos; teisinės paslaugos (informavimas ir konsultavimas, susijęs su įsipareigojimais, – įsiskolinimai ir kt.); mokymai įvairiomis temomis (savivertė, finansinis raštingumas ir pan.); krizių valdymo paslaugos (priklausomybės), lydimoji pagalba, pavežėjimas, grupiniai užsiėmimai (savipagalbos grupės) ir kitos socialinės paslaugos, nurodytos Socialinių paslaugų kataloge, patvirtintame
  Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. A1-93 „Dėl Socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“.

  Modelio įgyvendinimo metu planuojama suteikti užimtumo skatinimo ir Motyvavimo paslaugų ne mažiau kaip 60 nedirbančių ir socialinę paramą ir/arba darbo paieškos išmoką gaunančių asmenų kasmet.

  Planuojamas tvarus (ilgalaikis, neterminuotas) apie 30 proc. paslaugas gavusių asmenų įdarbinimas.

  Continue reading →