Informacija apie priėmimą į laisvas darbo vietas

Kelmės rajono socialinių paslaugų centras skelbia priėmimą į Nedirbančių asmenų atvejo vadybininko (pareiginės algos koeficientas priklausomai nuo profesinio darbo stažo trukmės 7,3–7,33) pareigas.

Reikalavimai pretendentams:

1. Turėti ne žemesnį kaip aukštąjį universitetinį išsilavinimą su bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu arba aukštąjį koleginį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu ar jam prilygintu išsilavinimu.
2. Būti susipažinęs ir vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialinę paramą, gyventojų užimtumo garantijų įgyvendinimą darbo rinkoje, nedarbo socialinį draudimą, viešąjį administravimą, biudžetinių įstaigų veiklos organizavimą, finansavimą, darbo santykius, dokumentų valdymą, asmens duomenų teisinę apsaugą, taip pat Savivaldybės tarybos sprendimais, Administracijos direktoriaus įsakymais, Vidaus tvarkos taisyklėmis, Kelmės rajono socialinių paslaugų centro veiklos nuostatais, Užimtumo didinimo programos modeliu, nedirbančių asmenų atvejo vadybininko pareigybės aprašymu.
3. Mokėti dirbti kompiuterinėmis („Microsoft Office“, MS Word, MS Excel, MS Outlook Express, Internet Explorer programomis) technologijomis ir kitomis informacinėmis technologijomis.
4. Išmanyti ir savo darbe taikyti Dokumentų rengimo bei Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisyklių reikalavimus, sklandžiai dėstyti mintis raštu ir žodžiu.
5. Turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti lengvąjį tarnybinį automobilį.
6. Mokėti savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą, kaupti, sisteminti, analizuoti ir apibendrinti informaciją.
7. Gebėti nustatyti asmens poreikius paslaugoms ir priemonėms, palengvinančioms perėjimą nuo nedarbo prie užimtumo darbo rinkoje.
8. Dirbti komandoje bei savarankiškai organizuoti savo darbą.
9. Būti orientuotam į pagalbą kitiems ir suprasti kokybiško darbo su klientais esmę.

Asmenys, norintys dalyvauti konkurse, reikiamus dokumentus (diplomo, asmens tapatybę įrodančio dokumento kopijas, gyvenimo aprašymą, pretendento anketą, atitikties nepriekaištingos reputacijos reikalavimams deklaraciją) per 14 kalendorinių dienų pateikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą (toliau – Sistema) adresu www.testavimas.vtd.lt.

Pretendentų atrankos būdas – testas žodžiu.

Papildoma informacija teikiama telefonu (8 427) 69 067, (8 683) 79 229, direktoriaus pavaduotojas Ramūnas Baranauskas

Sistema: WordPress | Tema: Baskerville 2 | Sukūrė: Anders Noren

Aukštyn ↑