Nemokamo maitinimo paslaugos organizavimas

Vadovaudamasis Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 22 d. sprendimu Nr. T-110 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ ir Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2014 m. spalio 27 d. sprendimo Nr. T-299 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės tarybos 2012 m. 22 d. sprendimu Nr. T-110 ,,Dėl Kelmės rajono savivaldybės socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonų skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimu, Centras skiria Kelmės rajono savivaldybės socialiai remtiniems asmenims nemokamo maitinimo talonus.

NEMOKAMO MAITINIMO TALONŲ GAVĖJŲ KATEGORIJOS

Nemokamo maitinimo talonus (toliau – talonus) gali gauti:

 • asmenys, grįžę iš įkalinimo įstaigų;
 • asmenys, neturintys teisės gauti socialinės pašalpos, kuriems dėl skurdo, benamystės reikalinga skubi pagalba;
 • asmenys, sergantys onkologinėmis ir kitomis ligomis, kurių pajamos vienam šeimos nariui kreipimosi metu neviršija 2 VRP;
 • kitais šiame tvarkos apraše nenumatytais atvejais, atsižvelgiant į šeimos ar vieno gyvenančio asmens socialinę, materialinę padėtį ir kitas aplinkybes, įrodančias  paramos būtinumą, ir remiantis buities tyrimo akte pateikta Kelmės rajono socialinių paslaugų centro socialinio darbo organizatoriaus ar seniūnijos specialisto socialiniam darbui išvada.

 

DOKUMENTŲ PATEIKIMAS

Rajono gyventojai, norintys gauti talonus, prašymus pateikia:

 • Kelmės rajono socialinių paslaugų Centrui;
 • seniūnijų specialistui socialiniam darbui pagal nuolatinę gyvenamąją vietą.

Prie prašymų pagal aplinkybes pridedami šie dokumentai:

 • pažymos apie asmens (šeimos) pajamas (per praėjusius 3 mėn.);
 • pažyma iš įkalinimo įstaigos (apie paleidimą);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas (pasas ar asmens tapatybės kortelė);
 • neįgaliojo ar pensininko pažymėjimas;
 • pažyma apie šeimos sudėtį;
 • kiti dokumentai (medikų pažyma, kt.).

Prašymai nemokamo maitinimo talonams gauti priimami Socialinių paslaugų centro 106 kabinete.


Vadovaudamasis rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-413(E)  ,,Dėl maitinimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų dydžio maitinimui organizuoti nustatymo‘‘, Kelmės rajono socialinių paslaugų centras nuo 2017 m. vasario 1 d. skiria  nemokamą maitinimo paslaugą Kelmės rajono gyventojams, kurie dėl nepakankamo savarankiškumo ar nepakankamų pajamų nepajėgia maitintis savo namuose. Maitinimas skiriamas, įvertinus asmens (šeimos) gaunamas vidutines 3 mėnesių pajamas, apskaičiuotas vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 17 straipsniu.

Maitinimo paslauga teikiama darbo dienomis (5 kartus per savaitę, vieną kartą per dieną),  LSB Kelmės skyriaus labdaros virtuvėje, adresu Žemaitės g. 35, Kelmė.

Prašymai dėl nemokamo maitinimo skyrimo priimami Socialinių paslaugų centro 106 kabinete.